Mülkiyet Hakkının İhlali

Ödenmemiş Vergi Borçları Sebebiyle Taşınmaza Haciz Konulması Mülkiyet Hakkının İhlalidir.
Anayasa Mahkemesi 01.07.2020 tarihli kararında, ödenmeyen vergi borcu için taşınmaza haciz konulmasını mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi ilgili kararında  mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceğini öngörerek mülkiyet hakkına müdahalenin Anayasa’ya uygun olabilmesi için müdahalenin kanuna dayanması, kamu yararı amacı taşıması ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerektiğini vurgulamıştır. Başvurucu tarafından 6183 sayılı Kanun’un 70’inci maddesi uyarınca haline münasip evinin haczedilemeyeceği iddia edilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından incelenen başvuruda, mahkeme kararlarının, mülkiyet hakkına ilişkin davanın sonucuna etkili olabilecek mahiyetteki iddia ve itirazlara cevap verebilecek nitelikte yeterli bir gerekçe içermemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılarak bu sonucun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar olduğu belirtilmiştir.