Arabuluculuk Başvurusu

Malumunuz, hukukumuzda bazı uyuşmazlıkların çözümü bakımından, dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirildi. Arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu alanlarda taraflar arabuluculuk süreci sonlanana kadar dava açamamaktadır. Arabuluculuk süreci anlaşamama ile sonuçlandığı takdirde ise artık gerekli hukuki sürecin başlaması için dava açılabilmektedir.
Dava açılırken arabuluculuk son tutanağını ekleyerek UYAP sistemi üzerinden online olarak dava açabilmekteyiz. Dava dilekçesi ekinde sunulan arabuluculuk belgesine rağmen zaman zaman mahkemelerin, ilgili belgeyi fiziki olarak da mahkemeye sunmak için kesin süre tayin ettiği de görülebilmektedir. En başından beri bu uygulamanın hatalı ve tarafları/taraf vekillerini mahkemeye giderek fiziki evrak sunma külfetinden başka hiçbir işe yaramadığı sıkça dike getirildi. İşte tam da bu yönde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yeni bir karar verdi. Yargıtay kararında, tarafların UYAP üzerinden sunacağı arabuluculuk tutanağının yeterli olacağı, bu nedenle mahkemece verilen kesin süre içinde arabuluculuk tutanağının sunulamaması halinde davanın reddedilemeyeği isabetli olarak hüküm altına alınmıştır. (Bkz. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2020/5349 E. 2020/7421 K. 14.09.2020 tarihli kararı)
Bu karar çerçevesinde Yerel Mahkemelerin de artık hiçbir faydası olmayan fiziki evrak sunmak için kesin süre verme uygulamasından en kısa sürede vazgeçmesini dileriz.